Patchworkový klub Znojmo

"Tvoříme, abychom si to užily, ne abychom se stresovaly…"

Stanovy zapsaného spolku Patchworkový klub Znojmo z.s.

 

Stanovy spolku Patchworkový klub Znojmo

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 

Název sdružení:                       Patchworkový klub Znojmo z.s.

 

Sídlo sdružení:                         Načeratice 40, 669 02 Znojmo           

 

Článek 2.

Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu, k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.

2.  Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.

 

Článek 3.

Základní cíle sdružení

   Cílem sdružení je sdružovat osoby se zájmem o ruční práci – patchwork a quilting, propagovat a popularizovat tento druh ruční práce, umožnit vzdělávání, předávání zkušeností a dovedností v daném oboru, spolupracovat s jinými sdruženími a organizacemi v příbuzných oborech.

 

Článek 4.

Členství

1.      Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami a cíli sdružení, a které se zaváží plnit povinnosti člena sdružení.

2.      O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3.      Členství zaniká:

a/ úmrtím člena

b/ zrušením právnické osoby

c/ dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení

d/ vyloučením člena valnou hromadou

e/ zánikem sdružení

4.      Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem sdružení.

5.      Evidenci přihlášek a členů vede výbor sdružení.

 

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

Člen má právo

      a/ aktivně se podílet na činnosti sdružení

b/ zúčastnit se jednání členských schůzí

c/ předkládat návrhy, podněty a připomínky

d/ volit a být volen do orgánů sdružení

 Člen má povinnosti

             a/ řídit se stanovami sdružení

             b/ aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

             c/ svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

             d/ platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

             e/ dbát na dobré jméno sdružení

 

Článek 6.

Orgány sdružení

 

 V rámci sdružení existují tyto orgány:

 a/ Členská schůze

 b/ Výbor sdružení

 

Článek 7.

Členská schůze

 Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze, které se koná nejméně jednou ročně na podnět Výboru sdružení nebo minimálně 3 členů sdružení, aby:

a/ schválilo stanovy nebo jejich změny

b/ schválilo výroční zprávu sdružení, roční uzávěrku hospodaření, rozpočet sdružení

c/ zvolilo členy Výboru sdružení

d/ určilo výši členského příspěvku

e/ rozhodlo o zrušení členství

f/ rozhodlo o zrušení sdružení

g/ určila koncepci činnosti sdružení na následující období

 

Členská schůze

1.      je usnášeníschopná v jakémkoli počtu členů.

2.      každý člen má jeden hlas

3.      rozhoduje na základě hlasování

4.      přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů

 

Článek 8.

Výbor sdružení

Výkonným orgánem sdružení je Výbor sdružení, který

a/ má 4 členy zvolené na Členské schůzi

b/ schází se podle potřeby nejméně však jednou ročně

c/ řídí a koordinuje činnost sdružení

d/ svolává Členskou schůzi

e/ zpracovává podklady pro Členskou schůzi

d/ připravuje a účastní se jednání jménem sdružení s jinými subjekty

Každý člen Výboru sdružení je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně, vždy však v souladu se stanovami sdružení. O svém jednání jménem sdružení je každý člen Výboru sdružení povinen informovat ostatní členy Výboru sdružení na jeho nejbližším zasedání.

 

Článek 9.

Zásady hospodaření

1.      Sdružení může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.

2.       Zdroji majetku jsou zejména:

a/ dary a příspěvky fyzických a právnických osob

b/ granty a projekty

c/ dotace státu, krajů, měst, obcí

d/ příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení

e/ příspěvky členů

f/ výnosy z majetku

   O hospodaření je vedena přehledná evidence Výborem sdružení, který odpovídá za hospodaření a každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření. O finančních prostředcích bude vedena evidence. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy v pokladně, případně na účtech sdružení.

 

Článek 10.

Zánik sdružení

 

1.      Sdružení zaniká:

a/ dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Členské schůze

b/ rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra

2.      V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

   Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, mohou být měněny Členskou schůzí na návrh Výboru sdružení. 

   Stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 1. 9. 2008 a nabývají účinnosti dnem registrace.

 

 

——————                                                                               ——————–    

  Renata Kalová                                                                           Jitka Kubíková

 

 

———————                                                                          ————————-

   Šárka Kvapilová                                                                         Hana Uhlířová

 

RSS 2.0 | Trackback | Comment |

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.