Patchworkový klub Znojmo

"Tvoříme, abychom si to užily, ne abychom se stresovaly…"

Stanovy zapsaného spolku Patchworkový klub Znojmo z.s.

 

Stanovy Patchworkového klubu Znojmo z.s.

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 

Název spolku:                       Patchworkový klub Znojmo z.s.

 

Sídlo spolku:                         Načeratice 40, 669 02 Znojmo           

 

Článek 2.

Statut spolku

1. Spolek je dobrovolným, nevládním, nezávislým svazkem občanů na základě jejich společného zájmu a jejich snahy o propagaci a popularizaci  níže uvedených cílů.

 

Článek 3.

Účel spolku

   Cílem spolku je sdružovat osoby se zájmem o ruční práci – patchwork a quilting, propagovat a popularizovat tento druh ruční práce, umožnit vzdělávání, předávání zkušeností a dovedností v daném oboru, spolupracovat s jinými spolky a organizacemi v příbuzných oborech.

 

Článek 4.

Členství

1.      Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami a cíli spolku, a které se zaváží plnit povinnosti člena spolku.

2.      O přijetí člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3.      Členství zaniká:

a/ úmrtím člena

b/ zrušením právnické osoby

c/ dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení

d/ vyloučením člena valnou hromadou

e/ zánikem spolku

4.      Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem spolku 

5.      Evidenci přihlášek a členů vede výbor spolku.

 

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

Člen má právo

       a/ aktivně se podílet na činnosti spolku

b/ zúčastnit se jednání Valné hromady

c/ předkládat návrhy, podněty a připomínky

d/ volit a být volen do orgánů spolku

 Člen má povinnosti

             a/ řídit se stanovami spolku

             b/ aktivně se podílet na plnění cílů spolku

             c/ svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

             d/ platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou

             e/ dbát na dobré jméno spolku

 

Článek 6.

Orgány spolku

 

 V rámci spolku existují tyto orgány:

 a/ Valná hromada

 b/ Výbor spolku

 

Článek 7.

Valná hromada

 Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, která se koná nejméně jednou ročně. Svolává ji Výbor spolku nebo minimálně 3 členové spolku.

 Působnost Valné hromady:

a/ schvalovat stanovy nebo jejich změny

b/ schvalovat výroční zprávu spolku, roční uzávěrku hospodaření, rozpočet spolku

c/ volit členy Výboru spolku

d/ určit výši členského příspěvku

e/ rozhodovat o zrušení členství

f/ rozhodovat o zrušení spolku

g/ určovat koncepci činnosti spolku na následující období

 

Valná hromada

1.      je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku

2.      každý člen má jeden hlas

3.      rozhoduje na základě hlasování

4.       přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů

5.    se svolává ústně na pravidelných schůzích členů spolku a uveřejněním na webových stránkách spolku alespoň 30 dnů před jejím konáním

 

 

Článek 8.

Výbor spolku

Statutárním orgánem spolku je Výbor spolku, který

a/ má 5 členů zvolených na Valné hromadě, funkční období 5 let

b/ schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně

c/ řídí a koordinuje činnost spolku

d/ svolává Valnou hromadu

e/ zpracovává podklady pro Valnou hromadu

f/ připravuje a účastní se jednání jménem spolku s jinými subjekty

Každý člen Výboru spolku je oprávněn jednat jménem spolku samostatně, vždy však v souladu se stanovami spolku. O svém jednání jménem spolku je každý člen Výboru spolku povinen informovat ostatní členy Výboru spolku na jeho nejbližším zasedání.

 

Článek 9.

Zásady hospodaření

1.      Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.

2.       Zdroji majetku jsou zejména:

a/ dary a příspěvky fyzických a právnických osob

b/ granty a projekty

c/ dotace státu, krajů, měst, obcí

d/ příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku

e/ příspěvky členů

f/ výnosy z majetku

   O hospodaření je vedena přehledná evidence Výborem spolku, který odpovídá za hospodaření a každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření. O finančních prostředcích bude vedena evidence. Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně, případně na účtech spolku.

 

Článek 10.

Zánik spolku

 

1.      Spolek zaniká:

a/ dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady

b/ rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí státních orgánů

2.      V případě zániku spolku dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

   Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku, mohou být měněny Valnou hromadou na návrh Výboru spolku. 

   Stanovy byly projednány a schváleny na Valné hromadě dne 10.2.2017 a nabývají tak účinnosti.

 

 

——————                                                                               ——————–    

  Renata Kalová                                                                           Jitka Kubíková

 

 

———————                                                                          ————————-

   Šárka Kvapilová                                                                         Zdena Tikovská

 

 ——————

   Hana Uhlířová

 

 

RSS 2.0 | Trackback | Komentáře |

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.